Vi kan alt om lys til Industri

Som kunde hos Fag-elektrikeren skal du være trygg på at det er gjort alt en kan for å levere belysningsløsninger som passer for alle slags forhold. Vi vet hvor tøft været kan være både til havs og på land, og hvordan temperatur, vind og nedbør stadig utfordrer tekniske installasjoner. Og vi vet hvor viktig det er å ha lysanlegg som varer i mange år.

Spør oss om gratis befaring!

Kontakt oss nå!

Eller ring (+47) 55 70 63 36

Produksjonshaller

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende visuelle oppgavene er en intelligent og ergonomisk belysningsløsning avgjørende for å sikre tilfredshet og yteevne blant de ansatte.

Lineære eller symmetriske armaturer med lysrør eller LED er den foretrukne løsningen for monterings- og prosessanlegg. Dette er fleksible systemer som enkelt kan tilpasses til endringer i arbeidsprosedyrene. I støvete omgivelser bør det installeres armaturer med høy IP-klasse. Ved takhøyder over 6 meter er såkalte “high-bay” LED-armaturer best egnet.

Produksjonshaller kommer i alle mulige forskjellige størrelser, takhøyder, og har ulike produksjonsprosesser. Omgivelsestemperaturen og graden av automatisering varierer sammen med kravet til tilgjengelig gulvareal og arbeidsbelysning. Belysningsløsningen må derfor være fleksibel, og dekke behovene både knyttet til automatiserte arbeidsprosesser og detaljert inspeksjonsarbeid. Ved å dele inn belysningen i soner med forskjellige lysnivåer, får man større fleksibilitet siden arbeidsprosessene kan endres raskt.

Arbeidstakere har forskjellige belysningsbehov. For eksempel trenger eldre mennesker mer lys. Løsningen er dimbar arbeidsplassbelysning og ekstra armaturer der det er behov. Kravene til belysning varierer også med arbeidsoppgavene. Fra middels høye lysnivåer i monteringshaller, sveisemiljøer og støperier, til høyere nivåer ved presisjonsmaskinering og overvåkningsstasjoner. Belysningen på arbeidsstasjoner bør plasseres over og litt til siden for den enkelte arbeidsstasjonen.

Kjølelagre og fryserom

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Ettersom lysrør har redusert ytelse under kjølige forhold, må bedriftene ofte installere flere armaturer med lavere effektivitet for å tilfredsstille belysningsbehovet. Løsningen for fremtiden er LED-belysning, som fungerer svært godt under slike forhold.

Temperaturen i kjølelagre kan ligge mellom 0 og 15 grader, mens fryserom kan ha helt ned til –40 grader Celsius. Derfor stilles det høye krav til lyskilder, armaturer og driftsutstyr.

Konvensjonelle armaturer utstyrt med HID- og HIF-lyskilder forbruker mye strøm og produserer mye varme. Dessuten må man ofte skifte lyskilde, og oppstarttiden er lang, noe som gjør sensorkontrollsystemer uegnet. LED-lyskilder forbruker derimot lite energi, trenger ikke utskifting, produserer mindre varme og tennes umiddelbart. De har også mindre lystap sammenlignet med konvensjonelle lyskilder. Den lave omgivelsestemperaturen øker faktisk levetiden på LED-lyskilden og driftsutstyret betraktelig. Med LED-lys forringes ikke lyskvaliteten, tvert imot: den forbedres.

Standardkravene til belysning i kjølelagre er lave, men mer lys gjør det enklere å lese etiketter og lagerdokumenter. Armaturer på fuktige steder trenger høy IP-klasse og bør være vedlikeholdsvennlige.

Eksplosjonsfarlige områder

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike farer, og elektriske armaturer er en viktig del av risikostyringen. Bruk av eksplosjonssikre armaturer (Ex) er obligatorisk på slike steder, og klassifiseringen er basert på soner i henhold til farepotensialet.

Fareområder er eksplosive atmosfærer forårsaket av gasser, damper og antennelig støv eller fibre. De forekommer vanligvis i installasjoner som olje- og gassrigger, raffinerier, kjemiske produksjonsanlegg, lagringsanlegg for brennbare væsker, drivstofftransport, bensinstasjoner, malingsproduksjon, papirproduksjon osv.

I fareområder er det viktig at belysningsproduktet er utviklet for bruk på dette området, og at drift og vedlikehold skjer i henhold til kravene. Armaturinnfatningene Armaturinnkapslingene er ofte laget av sink-anodisert eller rustfritt stål, har ekstra batterier for nødbelysning og ekstra lang levetid.

Tungindustri

Jevnhet kan være en utfordring i lysinstallasjoner i forbindelse med tungt utstyr som kan blokkere lyset eller synsfeltet. Retningsstyrt lys kan forårsake uønskede skygger fra maskiner hvis det ikke tas høyde for dette under planleggingen. For å gjøre instrumenter enkle å lese, trengs det god vertikal belysning. Det er også nyttig for navigering og bevegelse i trapper. På grunn av risikoen for kondens må det brukes korrosjonsbestandige armaturer med riktig beskyttelsesgrad, og eksplosjonssikre armaturer ved behov.

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad og eksplosjonsvern på i enkelte områder.

Synligheten kan også påvirkes av støv, røyk eller damp. Derfor trengs det sterkere belysning i anlegg med uregelmessig eller kontinuerlig manuell betjening. Tradisjonelt har man brukt høytrykk-natriumdamplamper i tungindustrien. På grunn av den dårlige fargegjengivelsen bør det vurderes å skifte dem ut med mer effektive LED-armaturer med god fargegjengivelse.

Når arbeidet blir svært spesifikt, som på kontinuerlig bemannede arbeidsplasser som kontrollrom eller operasjonssentraler, er lokal arbeidsplassbelysning den riktige løsningen. Det kan være i form av armbaserte skrivebordslamper eller lineære armaturer over arbeidsstasjonen.

Lager og logistikk

Aktivitetsnivået i lagerhaller kan variere fra hyppig persontrafikk og gaffeltrucker, til fullstendig stillstand. For å spare plass bygges reolene i høyden, og det er høye krav til effektivitet. Trygg og rask navigering er avgjørende både for å sikre vareflyten og for å unngå ulykker.

Lagerhaller er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt fraværende. Trange ganger gjør at det kreves helt spesiell belysning.

Med LED-lyskilder som lyser opp øyeblikkelig, kan sensorkontrollsystemer redusere armaturenes brenntid og dermed bidra til betydelige besparelser i energiforbruket. Bevegelsessensorer kobler til lyset bare når mennesker eller trucker er til stede. Å dele hallen inn i soner gjør det mulig å slå av eller redusere belysningsnivået i visse deler av bygningen.

Overgangsområder der kjøretøy beveger seg inn og ut av bygningen, er steder som er utsatt for ulykkesrisiko. Her trengs det høyere lysnivåer for å jevne ut de ulike lysforholdene. Det behøves derfor en nøye gjennomtenkt belysningsplan for å balansere de ulike belysningsnivåene i overgangsområdene mellom det opplyste bygget og mørket utenfor – eller motsatt: mellom dagslyset utenfor og mørket inne i bygningen.

Ved høye reoler vil høy vertikal belysning forenkle lesing av etiketter på lagervarer og hyller. Lineære armaturer med smaltstrålende reflektorer er velegnet for høyder opptil 15 meter. I haller som er høyere enn 6 meter kan spesielle “high-bay”-armaturer være et alternativ. Slike smaltstrålende armaturer kan gi lys både mellom og på reolsystemene. For lavere takhøyder og større bredde på korridorene, er bredtstrålende eller asymmetriske armaturer godt egnet. Både lysrør og LED-lyskilder er egnet for slike områder.

Parkeringshus

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg har rykte for å være mørke, skitne, trange og usikre steder å være. Heldigvis er dette bildet i ferd med å endre seg, og innendørs parkeringsanlegg blir stadig oppgradert. Arkitekter, eiere og designere begynner å innse at penere og moderne parkeringshus med god belysning vil gi brukerne en bedre følelse av sikkerhet, tiltrekke flere kunder og være mer miljøvennlige.

Mange faktorer påvirker de visuelle forholdene i et parkeringhus, blant annet vertikal belysning, lyskilde og blending. For å forbedre parkeringsanlegget, er det viktig å ta hensyn til sikkerheten både for biler og fotgjengere, og det både inne i og utenfor parkeringsområdet. Når det gjelder belysningen, bør man unngå mørke skygger.

Med oppgradering til energigunstige og høyeffektive LED-armaturer, kan man unngå høye driftsutgifter og samtidig få fremragende belysning som bedrer sikkerheten. Parkeringsanlegg har også lange perioder mellom vedlikehold og oppussing, og LED-løsninger er derfor spesielt velegnet.

Det er viktig å velge en belysningsløsning som er pålitelig, holdbar og som gir topp ytelse under alle slags værforhold. LED-armaturer reduserer vedlikeholdet til et minimum. Lengre levetid på lyskilden sikrer topp ytelse og gir bedre lyskvalitet. Armaturer med høy IP-klasse for denne typen bruk gjør dessuten rengjøring enklere når det trengs.

Belysningsinstallasjoner med sensorer og dimming er praktiske alternativer for å spare energi. Dessuten forlenger det levetiden på komponentene. Det anbefales å dele inn parkeringsområdet i soner. Ved hjelp av sensorer kan du dimme ned eller slå av armaturer i visse områder. Men dette må gjøres med varsomhet: Ingen ønsker å komme inn i et mørkt parkeringsanlegg, selv om lyset tennes så snart man har kommet inn.

Landbruk

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet som er viktig for å finne mat; Det påvirker døgnrytmen; Og til slutt, lys regulerer utslipp av flere hormoner som er avgjørende for stoffskiftet og reproduksjonen. Belysningsløsningen bør også ta hensyn til bondens behov for synsinntrykk.

I griserøkting generelt, er temperatur og lys viktige miljøfaktorer som påvirker dyrefysiologien. For oppdrett av svin, er sesongvariasjoner i sædproduksjonen relatert til lyset i dyrets miljø. Lyseksponering regulerer nivået av melatonin, som til slutt påvirker kvaliteten og kvantiteten på svinets reproduksjonsprodukter.

En 8-timers dag er anbefalt av en rekke ulike offentlige forskrifter for dyrevelferd. Videre bør lysforholdet lysforholdene holdes stabile, fordi griser som utsettes for endringer fra korte til lange dager trenger to uker på å stabilisere døgnrytmen. Nattbelysning bør brukes med forsiktighet, selv små avvik i intensiteten og varigheten av allmennbelysningen på et gitt tidspunkt på dagen kan endre eller forstyrre ulike kronobiologiske rytmer.

Kjemiske prosessanlegg

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støvete omgivelser og skadelige gasser kan være en utfordring for belysningsinstallasjonen.

På steder hvor stoffer blandes, males eller pulveriseres, må armaturene være støvtette. Åpne beholdere må ha god belysning. Noen anlegg behandler eksplosive stoffer, noe som krever eksplosjonssikre armaturer.

Kjemiske prosesser er ofte helautomatiserte og krever konstant overvåkning. Riktig vertikal belysning er derfor nødvendig for monitoreringen. Der det finnes skjermer må man påse at det ikke oppstår uønsket blending og refleksjoner. Kravene til belysning kan variere avhengig av hvem som er til stede. Fjernkontrollerte anlegg krever mindre lys enn permanent bemannede arbeidsplasser.

Hvis det er sterk tilsmussing, trengs det lukkede armaturer. Noen armaturer har langtidsbeskyttelse og er motstandsdyktige mot støv, fuktighet, kjemikalier, mekanisk belastning og ekstreme omgivelsestemperaturer. Men plastmaterialene som brukes i innfatningene har forskjellig kjemisk motstandsdyktighet, og må tilpasses etter bruken. Det er også viktig at eventuelle gasser ikke reduserer levetiden på LED-lyskildene. Det kan sikres ved å velge robuste LED- og driverkomponenter.

Lineære passer til takhøyder opptil 15 meter. Over 6 m er “high-bay”-armaturer med smalt- eller medium bredtstrålende reflektorer et alternativ. Hvis den generelle belysningen ikke er tilstrekkelig til å utføre oppgavene som kreves, kan dimbare arbeidsplassarmaturer gi ekstra lys.

Trenger du mer informasjon?

Send oss en melding eller ring (+47) 55 70 63 36 for en uforpliktende samtale.